Monday, December 19, 2005

ظ�ع„ظ­ظ� عˆظ�ع„ظ�ظ�ظ�عŠظ� ظ�ع„ظ�ع„ظ�ع‰ ظ�ع„ع‰ ظ�ع„ظ�ع†ظ�ظ�ع†

ظ�ع†ظ�ع…ظ� عŠظ­ظ� ظ�ع„ظ�ع†ظ�ظ�ع† عˆعŠظ�عŠظ� ع‡ظ�ظ� ظ�ع„ظ�ظ�عˆظ� ظ�ع„ظ،ع…عŠع„ عŠظ­ظ� ظ�ع†ظ� ع…ع„عƒ ظ�ع„ظ­عŠظ�ظ� ظ�ع…ظ� ظ�ع„عŠع‡ظ� عˆظ�ظ�ظ�ظ­ظ� عع‰ ظ�عŠع†ظ� ظ،ع†ظ�
عŠظ­ع„ع‚ عع‰ ظ�ع„ظ�ع…ظ�ظ� عˆعŠظ�ظ�ظ� ع…ظ�ع„ ظ�ع„ظ�عŠعˆظ� عˆظ�ظ�ظ�ع ظ�ظ،ع…ع„ ظ�ع„ظ�ع„ظ­ظ�ع† عŠظ�ظ�ظ­ ظ�عƒظ�ظ� ظ�ظ�ظ�ع…ظ­ عˆظ�ظ�ظ� عˆع‡ظ�عˆظ� ع†ظ�ظ�ظ�ظ� ع„ع„ظ­عŠظ�ظ� ظ�عƒعˆع† ع…ظ�ظ�ع„عظ� عƒع„ع‡ظ� ظ�ع…ع„ عع‰ ظ�ظ� ظ�عظ�ع„ عŠظ�ظ�ع„ظ� ع…ع† ظ،ع…عŠظ� ظ�عˆظ�ع…ع„ ظ�ع„ظ�عƒظ�ظ�ظ�ظ� عˆظ�ع„ع…ع„ع„ ظ�ع„ظ�ع‰ عŠظ�عŠظ� ظ�ع„ظ�ظ�ظ�عŠع† ظ�ع„ع…ظ­ظ�عˆع…عŠع† ع…ع† ع‡ظ�ظ� ظ�ع„ظ�ظ�عˆظ�
عˆع„عƒع† ظ�ع†ظ�ع…ظ� عŠظ�ظ�ظ­ ظ�ع„ظ­ظ� ع„ع„ظ�ع†ظ�ظ�ع† عˆظ�ظ�ظ� ظ�ع„عŠظ� عع‰ ع…ظ�ع„ ظ�ع†ظ�ع…ظ� ع„ظ�ع†ظ�ع‰ عˆع„ظ�ع†ظ�ع…ظ� ظ�عˆع‰ ع…ع† ظ�ظ­ظ�ظ� ظ�ع„ع‚ع„ظ� عˆع†ظ�ظ�عŠظ� ع„ظ�ظ�ظ،ظ� عƒظ�عŠظ�ظ� ظ�ع„ظ�ع…ظ�ع†
ظ�ع„ظ�ظ�عˆظ� ظ،ع…عŠع„ ع„عƒع† ظ�ع„ع…ظ­ظ�عˆظ� ع‡عˆ ظ�ع†ظ�ظ�ع† عŠظ�ظ�ع‰ظ� عˆعŠظ�عŠظ� ع„عƒع† ظ�ع†ظ� ع†ظ�ظ�ظ�ع‰ ظ،ع…عŠظ� ظ�ع„ظ�ظ�ظ� ع…ع† ظ�ظ،ع„ظ� عع‡ظ�ظ� ع‚ع…ظ� ظ�ع„ظ،ع†عˆع† عˆظ�ظ�ع… ظ�ع„ع…ع‚ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ع‰ ظ�ع„ظ�ظ¤عŠظ� ظ�ع„ظ� ع…ع† ع…ع†ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ظ­ظ�عŠظ� ع…ع…ظ� عŠظ،ظ�ع„ع†ظ� ع†ظ�ع„ع… ظ�ع„ظ�ظ�ظ�عŠع† عˆع†ظ،ظ�ع„ع‡ع… عŠظ�ظ�ظ�ظ�عˆع† ظ�ع†ع†ظ�
عŠظ،ظ� ظ�ع† عŠعƒعˆع† ععŠظ� ع…ظ�ظ�ظ­ظ� ع„ع„ظ�ع‚ع„ ع„عƒع‰ عŠظ­عƒع… ظ�ع„ع‰ ظ�ع„ظ�ع…عˆظ� عˆعŠعƒعˆع† ظ�ظ�ع…ع„ ع…ظ�ظ�ظ�ظ� ع„ع„ع‚ع„ظ� ع…ظ�ظ�ظ� ع„ع†ظ�
ع„ظ�ع†ظ�عŠظ� ظ�ع† عŠعƒعˆع† ع…ع†ظ�ظ�ع‚ ظ�ع„عŠع†ظ� ع…ظ�ظ�عŠظ� ظ�ع„ظ­ظ� ظ�ع…عŠظ� عŠظ،ظ� ظ�ع† ظ�عƒعˆع† ع…ظ�ظ�ظ�ظ� ظ­ظ�ع‰ ظ�ظ�ع‰ ع…ع† ظ�ظ­ظ� ع…ع† ظ،ع…عŠظ� ظ�ع„ع†عˆظ�ظ­ع‰ عˆظ�ظ­عƒع… ظ�ع„عŠظ� ظ�ظ�ع„ظ�ع‚ع„ عˆظ�ع„ع‚ع„ظ� عˆظ،ع…عŠظ� ظ­عˆظ�ظ�ع‰ عˆظ�ع†ظ�ع…ظ� عŠع‡ظ�ظ،ع… ظ�ع†ظ�ظ�ع† ع…ع† ع†ظ­ظ� عŠظ،ظ� ظ�ع† ع†ظ�ظ�ظ�ع ظ�ظ­عƒع…ظ� عˆع„ظ�ع†ظ�ع„ع…ظ� ع„ع…ظ،ظ�ظ� ظ�ع†ظ� ظ�ع‚ظ�ظ�ظ� ع…ع† ظ�ع†ظ�ظ�ع† عˆظ­ظ� ع‡عˆ ع…ع‚ظ�ظ� ع„ع†ظ�
ع„ظ�ع†ظ�ظ�ع‚ظ� ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ� ظ�ع†ظ� ظ�عŠظ�ظ�ع‰ ع…ع†ظ� ظ�ع„ظ�ظ�ع‰ظ� عŠظ،ظ� ظ�ع† ع†ع†ظ�ظ� عˆع†ظ�ظ�ع…ظ� ع„ع„ع†ظ�عŠظ­ظ� ظ�عˆع† ظ�ظ،ظ�عŠظ­ عع‰ ظ�ع„ظ�ظ�ظ�عŠع† عˆع†ظ�ظ­ظ�عˆظ� ظ�ظ�ظ�ع„عˆظ� ظ�ع‚ع„ظ�ع†ع‰ ظ�ظ�عŠظ� ظ�ع† ظ�ع„ظ­ظ� عˆظ�ظ�ظ�عŠظ�ظ� ظ�ع„ظ�ع„ظ�ع‰ ظ�ع„ع‰ ظ�ع„ع‚ع„عˆظ� عظ�ظ�ظ� ظ�ظ­عƒع… ععŠع†ظ� ع„ع‡ظ�ظ� ظ�ع„ظ�ظ�ظ،ظ� ظ�ظ�ظ�ظ­ ع…ظ�ظ� عŠظ،ظ� ظ�ع† ع†ظ�ظ�ع„ظ، ع…ع†ظ�
ظ�ع†ظ�ع…ظ� عŠظ�ع…ع‰ ظ�ع„ظ­ظ� ظ�عŠعˆع†ع‰ عˆظ،ع…عŠظ� ظ،عˆظ�ظ�ظ­ع‰ عˆعŠظ�عظ� ع…ظ،ظ�ظ� ظ�ع„ظ�ع‚ظ�ظ�ظ�ظ� ع…ع† ظ�ع„ع…ظ­ظ�عˆظ� ظ�ع†ظ� ع…ظ�ظ� عŠظ،ظ� ظ�ع„ظ�ع„ظ�ظ، عˆظ�ع„ظ�ظ­ظ� ظ�ع† ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�
ظ­ظ� عƒع…ظ� ظ�ظ�ظ�ظ� عˆظ�ظ�ظ�ظ� ظ�ع…ع† ظ�ظ­ظ� ع„عƒع† ظ�ظ­ظ�ظ�ظ� ع…ع† ظ�ع„ظ�ظ�ظ�عŠظ� ظ�ع„ظ�ع„ظ�ع‰ ظ�ظ�ظ�ع… ظ�ع„ظ­ظ� ظ­ظ�ع‰ ع„ظ�ظ�عع‚ظ� ظ�ع„ع…ظ�عŠظ� ع…ع† ظ�ع„ظ�ظ�ظ�ع‚ظ�ظ� ظ�ع„ظ�عŠع† عŠظ­ظ�عˆع†عƒ عˆعŠظ�ظ�ععˆع† ظ�ع„عŠعƒ ظ­ظ� عع‰ ظ�ع„ع„ع‡ ظ�عˆع† ع…ظ�ع„ظ­ظ� ظ�عˆ ع‡ظ�ع
عˆعع‚ع†ظ� ظ�ع„ع„ع‡ ع„ع…ظ� ععŠظ� ظ�ع„ظ�عŠظ�
ع…ظ� ظ�ظ�ع„ظ� ظ�ظ­عŠظ�ظ�ع‰

4 Comments:

Blogger sara said...

ظ�ع„ظ­ظ� ظ�ظ� ظ،ع…عŠع„ عˆظ�ظ�ظ�ظ� ع„عƒع† عŠظ،ظ� ظ�ع† عŠعƒعˆع† ظ�ظ�ظ�ظ�ع‡ ظ�ع„عŠع… ع„عŠظ�ظ�ع…ظ� ظ�ظ�عƒظ�عƒ ظ�ظ�عŠظ�ع‰ ظ�ظ�ع…ظ� ظ�ع„ع‰ ع…ظ�ظ�ظ�عƒظ�عƒ

7:06 AM  
Blogger tamer said...

ظ،ع…عŠع„ ظ�ظ�عŠظ�ظ�ع‰ ظ�ظ�ظ�ظ�

عƒع„ ع…عˆ ع‡عˆ ظ�ظ�ظ�ظ�ظ� ظ�ع„عŠع… عŠظ�ظ�ع…ظ�


عˆعع‚ع†ظ� ظ�ع„ع„ع‡ ع„ع…ظ� ععŠظ� ظ�ع„ظ�عŠظ�

ع…ظ� ظ�ظ�ع„ظ� ظ�ظ­عŠظ�ظ�ع‰

7:11 AM  
Blogger sama18 said...

ظ�ظ�عƒظ�عƒ ظ�ظ�عŠظ�ع‰ ظ�ظ�ع…ظ� ظ�ع„ع‰ ظ�ع„ع†ظ�ظ�ظ�ظ­ ظ�ع„ظ�ع…عŠع†ظ�
عˆععŠ ظ�ع†ظ�ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ع…ظ�عŠظ� ع…ع† ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�عƒ .

ظ�ع€ع€ع€ع€ع…ع€ع€ع€ظ�

8:04 AM  
Blogger tamer said...

ظ�ظ�ع†ظ� عŠظ�ع„عŠعƒع‰ ظ�ظ�عŠظ�ظ�ع‰ ظ�ع…ظ� ظ�ظ�ع„ع…ع‰.


ظ�ظ�عƒظ�عƒ ظ�ع„ع‰ ظ�ع„ع…ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ� عˆظ�ع„ع…ظ�ظ�ظ�ظ�ظ� ظ�ع„ظ­ع„عˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆعˆظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�ظ�


عˆعع‚ع†ظ� ظ�ع„ع„ع‡ ع„ع…ظ� ععŠظ� ظ�ع„ظ�عŠظ�


ع…ظ� ظ�ظ�ع„ظ� ظ�ظ­عŠظ�ظ�ع‰

8:26 AM  

Post a Comment

<< Home